Meglers måte å lede meglingen på bør formidle til partene at det finnes flere måter å se en sak på, og flere forklaringer på hvorfor en konflikt har oppstått. Videre at dialogens vesen innebærer å forstå og akseptere den andres forklaring, uten at man av den grunn behøver å være enig.

Den skandinaviske meglingsmodellen

Den skandinaviske meglingsmodellen blir i enkelte sammenhenger betegnet som den danske meglingsmodellen ettersom den hevdes å ha fundament i danske verdier. Vi har i det etterfølgende valgt å gjennomgående benytte betegnelsen ”den skandinaviske meglingsmodellen” siden den også utøves i de øvrige skandinaviske landene med tilsvarende verdigrunnlag.

Det er den skandinaviske meglingsmodellen Norske Konfliktmeglere – MMCR er mest familiære med, som korresponderer best med vårt verdigrunnlag, og som vi oftest bruker som tilnærming i våre meglinger.

Denne modellen bygger på følgende grunnverdier og antakelser:

 • respekt for det enkelte individ
 • respekt for partenes autonomi (selvbestemmelse) og verdighet
 • betydningen av overnevnte verdiers etterlevelse for å oppnå forsoning mellom partene
 • en forståelse for konflikter som et livsvilkår (Konflikter er verken gode eller dårlige. Hvorvidt de er konstruktive eller destruktive, avhenger av måten de blir håndtert på.)
 • partene er ”eksperter på eget liv”
 • en tillit til at det er mulig å oppnå gjensidig tilfredsstillende løsninger, hvis partene vil
 • dialog er ønskelig i enhver konflikt og middelet til å nå målet
 • en aksept for at det eksisterer flere virkeligheter og flere oppfatninger av ”sannheten”
 • partenes egen rettferdighetsoppfatning tillegges avgjørende vekt

Den skandinaviske modellen legger vekt på at partene og meglers kontakt med dem er styrende for meglingsprosessen. I tillegg er respekten for partene helt avgjørende i denne modellen.
Megler står, i vidt omfang, fritt m.h.t. å anvende forskjellige måter å arbeide på, som for eksempel:

 • å hjelpe partene med å avdekke interesser og behov
 • å anvende faser som grunnstrukturen i meglingen
 • å arbeide med henblikk på å oppnå en avtale
 • når/hvis partene vil – arbeide på innsikt og følelser, snarere enn å inngå avtale

Denne friheten betyr imidlertid ikke at alt er tillatt. Ettersom de er i strid med de verdier og antakelser som ligger til grunn for den skandinaviske modellen, ligger det utenfor meglingens grenser:

 • at megler kommer med forslag til løsninger eller evaluerer framsatt løsningsforslag
 • å bevege seg inn i terapeutisk virksomhet med partene
 • å overveiende benytte separate møter, ettersom det umuliggjør dialog.

I den skandinaviske meglingsmodellen vil erfarne meglere ofte bevege seg fritt frem og tilbake mellom forskjellige trinn i prosessen. Det er likevel et karakteristisk trekk ved denne modellen at den i et visst omfang kan kalles en strukturert prosess. I tillegg til at megleren allerede før selve meglingsmøtet tar en innledende kontakt med partene, vil meglingsmøtet ha følgende struktur:

 1. Åpning, som bl.a. består av velkomst, presentasjon av meglingsprosessen og avklaring av roller
 2. Partenes redegjørelse og dialog, hvor hver part forteller sin versjon. Avdekking av standpunkter, fakta, følelser, interesser og behov.
 3. Problemområder presiseres. Temaer, som det skal arbeides videre med, oppsummeres. Eventuelt fastsettes rekkefølgen.
 4. Løsningsmuligheter frembringes. Det produseres så mange løsningsforslag som mulig – uten samtidig å ta stilling til dem.
 5. Avtalen forhandles. Partene forhandler med utgangspunkt i utarbeidede løsningsforslag
 6. Avtalen sjekkes og godkjennes. Avtalen skrives ned. Løse ender samles.

Meglers måte å lede meglingen på bør i det minste formidle til partene at det finnes flere måter å se en sak på og flere forklaringer på hvorfor en konflikt har oppstått. Videre at dialogens vesen innebærer å forstå og akseptere den andres forklaring, uten at man av den grunn behøver å være enig.

Det avgjørende med den skandinaviske modellen er m.a.o. at megleren er tro mot de underliggende antakelser og verdier og med dette utgangspunkt tilpasser prosessen til partene.