Alle deltagere i nettverket «Norske Konfliktmeglere MMCR» er medlemmer av den faglige foreningen Nordiske Mediatorer. De etiske retningslinjene for vår forening er som følger:

Etiske retningslinjer for medlemmer av Nordiske Mediatorer MMCR

Medlemmer av NM arbeider ut fra det vedtektsmessige grunnlaget for foreningen NM. Ut over dette arbeider medlemmene under iaktagelse av nærværende etiske regelsett.

 1. Definisjoner og forutsetninger

I det følgende foretas det intet formelt skille mellom begrepene ’mediasjon’ og ’megling’. Begrepene ’megling’ og ’megler’ er de som anvendes.

Megling er en frivillig og fortrolig konfliktløsningsmetode, hvor en eller flere upartiske tredjepersoner hjelper partene med selv å finne en, for dem, tilfredsstillende løsning gjennom en strukturert prosess. Tredjepersonen treffer ingen avgjørelse i saken.

Grunnlaget for meglers arbeid bygger på noen grunnforutsetninger som vil bli utdypet i de følgende punktene.

 1. Megler

Meglers rolle er å lede prosessen uten å ta stilling til konflikten, og uten å ta parti for partene. Megler støtter partene i å utvikle og undersøke egne løsningsforslag.

Når en person stiller seg til rådighet som megler, handler vedkommende som sådan, og ikke i egenskap av det yrket vedkommende for øvrig måtte ha.

 1. Frivillighet

Partenes deltagelse i megling er frivillig, og de kan på et hvilket som helst tidspunkt i forløpet trekke seg fra prosessen.

Hvis partene, som ledd i en avtale eller i forlengelsen av et meglingsforløp, har avtalt at eventuelle fremtidige konflikter skal søkes løst ved megling, utvider eller begrenser det ikke partenes rett til å trekke seg ut av prosessen på et hvilket som helst tidspunkt i forløpet.

 1. Taushetsplikt

Megler har taushetsplikt. Taushetsplikten omfatter alle opplysninger megler før, under eller i forbindelse med meglingsforløpet måtte komme i besittelse av, herunder at meglingen finner, eller har funnet sted.

Dersom megler har møter med partene hver for seg, skal megler avtale med partene om det som har skjedd i de separate møtene er fortrolig eller ei. Ut over dette gjelder nasjonal retts alminnelige regler om taushetsplikt, informasjonsplikt og vitneplikt.

Megler vil i umiddelbar forlengelse av prosessen tilintetgjøre alt mottatt materiale samt alle notater og andre former for registreringer.

Er sakens parter enige om det, kan taushetsplikten helt eller delvis fravikes.

 1. Uavhengighet og nøytralitet

Megler skal opptre nøytralt og uavhengig – både i forhold til partene og i forhold til saken. Det betyr at megler ikke må fremme egne ideer til løsning, og ikke må ha en personlig eller annen interesse i sakens utfall.

Megler skal, overfor partene, opplyse om forhold, som i partenes øyne vil kunne påvirke meglers nøytralitet, selv om megler ikke selv mener at nøytraliteten er påvirket. Sakens parter skal være orientert om hvorledes megler er kommet inn i saken, og orientert om meglers organisatoriske eller arbeidsmessige tilknytning.

Hvis megler underveis i prosessen ikke lengre kan opptre nøytralt, skal han/hun opplyse partene om dette, og trekke seg ut av saken. Dersom partene ønsker det, hjelper megler partene med å finne en annen megler.

Etter avslutning av meglingen skal megler ikke påta seg individuell rådgivning av en part i et anliggende forbundet med den konflikten som ble håndtert i meglingen.

 1. Upartiskhet

Megler skal til enhver tid opptre upartisk overfor partene, og behandle partene likeverdig og med samme respekt gjennom hele meglingsprosessen.

 1. Kompetanse

Megler er forpliktet til å holde sin meglingsfaglige kompetanse à jour ved deltagelse i NMs treningsseminarer, løpende erfaringsutveksling og oppbygging, og/eller ved deltagelse i andre lignende kompetanseskapende forløp.

Megler oppsøker supervisjon/veiledning etter behov.

Megler er forpliktet til å henvise til en annen megler dersom han/hun ikke opplever seg kvalifisert til å ivareta oppgaven.

 1. Honorar

Før meglingen avtales honorar til megler samt dekning av andre omkostninger, og fordelingen av disse mellom partene. Utgangspunktet er at delingen skjer likt mellom partene. Sikkerhet for meglers honorar og utgifter stilles av partene, som utgangspunkt hver med like store andeler av det fastsatte beløpet. Sikkerhetens størrelse kan ikke tas som uttrykk for størrelsen av de endelige omkostningene ved meglingen.

Meglers honorar kan ikke gjøres betinget av meglingens utfall, de økonomiske mål partene måtte realisere eller andre tilsvarende forhold.

Mottar megler honorar fra andre enn partene, skal dette opplyses før selve meglingen settes i gang.

 1. Prosessen

Partene inngår før meglingen en fast avtale med megler. Avtalen beskriver meglingen, meglers forslag til prosess, honorar samt øvrige betingelser. For parter under 18 år kreves samtykkeerklæring fra foresatte, med mindre det finnes eksplisitte regler som tilsier at en kan fravike dette.

Megler skal søke å sikre at partene forstår og aksepterer innholdet i avtalen før meglingen settes i gang.

Megler skal avbryte meglingen dersom

 1. en av partene ønsker det
 2. megler vurderer at en av partene er ute av stand til å delta meningsfullt eller ute av stand til å ivareta egne interesser
 3. det er en maktubalanse mellom partene som påvirker meglingen negativt, og som ikke kan avhjelpes
 4. megler vurderer at meglingen ikke er formålstjenlig
 5. partene vil inngå en avtale som, etter meglers skjønn, er kriminell, går ut over en tredjepart eller på en helt uakseptabel måte tilgodeser én av partene
 6. konflikten viser seg å være uegnet for megling eller
 7. megler vurderer at det av andre vektige grunner er uhensiktsmessig å fortsette meglingen

Megler skal, så vidt mulig, overfor partene tilkjennegi hvorfor meglingen stanses.

 1. Avtalen

Partene avgjør om meglingen avsluttes med en avtale. Denne kan være skriftlig eller muntlig. Om partene ønsker det, skriver megler avtalen ned, men dette kan også overlates til partene selv eller andre.

Megler skal sikre seg at partene forstår innholdet av den avtalen de inngår.

Aksept av en avtale kan gjøres betinget av en parts ønske om godkjennelse av advokat eller annen ekstern rådgiver, eller en viss betenkningstid.

 1. Konflikter eller klager

Klager på megler i forbindelse med de etiske regler kan rettes til styret for Nordiske Mediatorer som, i samråd med partene, vil treffe foranstaltninger til klagens behandling og løsning.

(Dette er en oversettelse fra dansk av de originale retningslinjene. Ved tvil om tolkning, er det de danske reglene som har forrang fremfor den norske oversettelsen.)