Vi vet hva vi gjør, og vi vet hvorfor vi gjør som vi gjør.

Hva kjennetegner en MMCR-megler?

Norske konfliktmeglere MMCR leverer megling med solid kvalitet og høy etisk standard. Dette er to sider av samme sak.

Det betyr at vi vet hva vi gjør, og vi vet hvorfor vi gjør som vi gjør. Vi er opptatt av det paradoksale i at megling er en samtale med en retning samtidig som samtalen skal være på partenes premisser.

En megling på partenes premisser betyr at megleren ikke har noen forutbestemte meninger om hva konflikten dreier seg om, ei heller hvilket resultat meglingen skal ende opp med. Dette må det være opp til partene å bestemme.

Konfliktmegling dreier seg også om å se fremover, og å finne frem til en bærekraftig løsning for alle parter. Dette oppnår vi ved å legge til rette for en konstruktiv prosess mellom partene.

En MMCRmegler skal fremstå som tillitvekkende. Dette innebærer at megleren skal oppleves som upartisk, nøytral og innby til fortrolighet, ærlighet og åpenhet, også om temaer som er vanskelige å ta opp.

Når megleren bistår partene i deres redegjørelse, skal vedkommende bli opplevd som lyttende og interessert. Megleren vil være opptatt av hvordan partene har det, i deres interesser og deres behov, ikke bare i deres standpunkter. I kraft av dette vil megleren kunne bistå partene til å tydeliggjøre alle essensielle aspekter av konflikten både hva gjelder sak og relasjon.

Meglingen er ofte strukturert i ulike faser. Gjennomgående vil MMCRmegleren være preget av optimisme, en grunntone om ikke å gi opp, en underliggende trygghet på at det finnes veier å gå. Partene er jo ofte motløse. Det er gjerne en av grunnene til at partene har bedt om bistand. Megleren er søkende etter alternativer som ligger i det partene har fortalt. Megleren er favnende, ser etter det partene er enige om, og det de kanskje vil kunne enes om. Megleren er kreativ, og vil ofte se det nye i det kjente.

En MMCRmegler er ydmyk vel vitende om at det finnes mange sannheter, og bistår partene med å fortelle disse sannhetene slik at motparten makter å høre sannhetene uten å gå i vranglås. Samtidig er MMCRmegleren trygg, og uredd for at det stormer eller at det blir litt temperatur mellom partene i meglingsmøtet.

En MMCRmegler kjennetegnes ved å ha gitt partene anerkjennelse slik at de får kraft til å se muligheter. Dette vil hjelpe partene til å kunne finne en vei videre.