Meglingsmodellen bygger på en antakelse om at formålet med meglingen er å gi partene ’empowerment’ (myndiggjørelse) og ’recognition’ (anerkjennelse).

Den transformative meglingsmodellen

Den transformative meglingsmodellen ble utviklet av Robert B. Bush og Joseph Folger og angir hvilke verdier megling, etter deres mening, bør baseres på. Meglingsmodellen bygger på en antakelse om at formålet med meglingen er å gi partene empowerment og recognition. Begrepene empowerment og recognition har følgende svært spesifikke mening i den transformative meglingsmodellen.

Empowerment kjennetegnes ved forflytning, og anses for oppnådd når partene opplever økt oppmerksomhet på deres eget selvverd og deres evne til å makte hvilken som helst vanskelighet de måtte møte, uavhengig av ytre faktorer.

Forflytning

Fra Til
Usikker Roligere
Forvirret Klarere
Redd Mer tillitsfull
Uorganisert Mer fokusert
Utrygg Mer avklart

Figur: Kjennetegn ved empowerment

På samme måte kjennetegnes recognition ved forflytning og anses for oppnådd når partene, under forutsetning av en viss mengde empowerment, opplever en økt vilje til å anerkjenne og respondere på andre parters situasjon og felles menneskelige kvaliteter.

Forflytning

Fra Til
Selvbeskyttende Mer oppmerksom overfor andre
Defensiv Mer åpen
Mistenksom Mer villig til å akseptere andres løfte
Dårlig til å endre eget syn Mer i stand til å se andres perspektiver utenfor egne referanserammer

Figur: Kjennetegn ved recognition

I denne modellen er en avtale om løsning underordnet hovedformålene. Meglerens oppgave i denne modellen består kun i ”å følge partene”, så de i løpet av prosessen får økt opplevelse av styrke/myndiggjørelse og anerkjennelse.

Modellen har ikke som formål å endre partenes relasjon, men å forbedre deres interaksjon. Utøvelsen av transformativ megling kjennetegnes som en dynamisk syklus av aktiviteter hvor megleren ”følger partene” med formål å kombinere den økte styrken/myndiggjørelsen hos den enkelte med ansvarlighet overfor den andre parten. Dette innebærer at en transformativ megling som avsluttes uten at det er inngått noen avtale, ansees som fullt ut vellykket, dersom partene har blitt bedre kjent med seg selv, og bedre er i stand til å ta ansvar for sin situasjon.

Kjennetegnene i denne meglingsmodellen er:
•    repeterende sykluser
•    fokus på situasjonen
•    følelser er viktige
•    behov, bekymringer og interesser er nyttige
•    fellesmøter foretrekkes framfor separate møter hvis mulig
•    aktiv lytting og frie historiefortellinger
•    fasilitering framfor evaluering
•    å følge partene og ”gå med flyten” er viktigst
•    forventet resultat er empowerment og recognition