Når parter velger megling er det i erkjennelsen av at de ikke har kunnet løse sin konflikt, men samtidig ønsker å ha innflytelse på hvordan konflikten løses.

Hvorfor megling?

Visse ganger i livet befinner vi oss i situasjoner hvor vi ikke ser skogen for bare trær. Da vil det kunne være gunstig å få et par friske øyne til å se på oss selv og vår situasjon. Dette kan gi oss bistand til å se alle de mulighetene vi ikke skuer. Vi tenker jo de tankene vi alltid har tenkt, og vi har kommet inn i noen mønstre det kan virke nesten umulig å komme ut av.

I forbindelse med valg av studieretning kan studenter ha glede av å snakke med en veileder. Familier i krise kan få sortert ut forhold sammen med en familieterapeut, mens personer med ulike traumer vil kunne finne støtte hos en psykolog.

Når en familie har en konflikt, ansatte på en avdeling ikke får til å samarbeide, underordnede ikke effektuerer beskjeder fra sin leder, etniske grupper krangler over knappe ressurser, to bedrifter fusjonerer, en statsinstitusjon nedbemanner, krig ser ut til å være i ferd med å bryte ut mellom to stater – da vil konfliktmegling – eller en annen form for konfliktarbeid – kunne være aktuelt.

Hva vil en konfliktmegler kunne bidra med?

En megler vil kunne bistå partene med konfliktanalyse, eller formøter med begge parter separat. Da vil partene hver i sær får et klart bilde av den mulige prosessen de går inn i dersom de skulle velge en megling. En konfliktmegler kan også bistå med mer direkte konfliktarbeid, f eks megling. I tillegg har vi under beskrevet arbeid med utvikling av kommunikasjon – hvilket vi også vil kunne bidra med.

Gevinster ved å megle

I og med at megling er frivillig, vil partene hele tiden beholde kontrollen over prosessen. Sammenligner vi med å bringe en sak inn for retten, så ser vi at når en sak kommer opp til doms, er det dommeren som bestemmer utfallet av saken, ikke partene. I en rettsak vil det også være slik at det er juristene som bestemmer hvilke forhold som er relevante for å fatte en avgjørelse. En rettsak tar først og fremst hensyn til saken, en megling tar for seg prosessen og relasjonen mellom partene, men også selve saken.

I tillegg til prosess- og beslutningskontroll ved megling, er det en prosess som både er hurtig og effektiv fordi den involverer langt mindre byråkrati enn en rettsak. I tillegg er det en økonomisk sett mye billigere prosess.

Hindre for å velge megling

Mange kjenner ikke til megling, noe som åpenbart hindrer dem fra å velge denne formen for bistand til å få håndtert konflikt. I tillegg er det erfaringsmessig også slik at mange vil synes det er et tap av prestisje å be om bistand til egne konflikter. Den underliggende idéen er ofte at ’det er pinlig ikke å kunne ordne opp i egne problemer eller i egne rekker’.

Imidlertid er jo virkeligheten faktisk omvendt. Det vitner om styrke når man har innsikt i hva man selv er god til, stoppe i tide og be om bistand når man merker at man er for personlig involvert til å kunne se alle alternativene, eller rett og slett erkjenne at man har kompetanse på noe, mens konfliktmeglere har kompetanse på noe annet.

Vår erfaring når vi blir engasjert av ulike virksomheter og personer, er at vi arbeider for de dyktige og innsiktsfulle. De andre, de som har størst utfordringer og trenger vår kompetanse aller sårest, nettopp de har ikke innsikt til å se det, eller mot til å erkjenne det.

Anvendelsesområder for konfliktmeglere

Vår kompetanse blir typisk brukt i følgende situasjoner:

 • Konfliktanalyse
 • Megling av diverse karakter (familie-, nabo-, personal-, virksomhetskonflikter, konflikter mellom overgriper og offer, herunder voldtektsofre og gjerningspersoner)
 • Rådgivning (av en eller flere parter) på hvordan de best bør håndtere en konflikt
 • Samarbeid (innen virksomheten eller med andre virksomheter)
 • Håndtering av informasjon overfor ansatte, konkurrenter og presse ved endringer i virksomheten (omstilling, nedbemanning, fusjonering, børsnotering f eks)
 • Teamutvikling
 • Effektiv kommunikasjon
 • Utvikling av kreative samtaler – dialog
 • Utvikling av opplæringsprogrammer på bl a konflikt og kommunikasjon
 • Håndtering av helsefarlige medarbeidere og ledere
 • Flerpartsforhandlinger
 • Utvikling av nærmiljøprosjekter
 • Motivasjon
 • Håndtering av flerkulturelle utfordringer